Skrutkové vzduchové kompresory

rada FAS - vysoká kvalita za rozumnú cenu

PODMIENKY POUŽITIA

OBECNÉ USTANOVENIA


Prevádzkovateľ týchto Internetových stránok www.firstair.sk je spoločnosť ALMiG KOMPRESORY s.r.o., Bratislavská 3082, Břeclav, IČO 28518756 (ďalej len prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.
Prevádzkovateľovi náležia všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich designu, technických náčrtov, grafiky, akéhokoľvek vyobrazenia na týchto stránkach, ako i k výberu a spôsobu usporiadania soborov obsiahnutých v týchto internetových stránkach.
Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok www.firstair.sk (ďalej len podmienky). Internetové stránky www.firstair.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich užívanie sa riadi týmito podmienkami.

SPÔSOB POUŽÍVANIA


Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.firstair.sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenské republiky, dobrými mravy a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že hlavne nebude:

  • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetových stránok www.firstair.sk alebo ich inak zneužívať,
  • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov,
  • využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ,
  • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce víry nebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov,
  • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok www.firstair.sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
  • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA


Obsah internetových stránok www.firstair.sk má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácii na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácii na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.
Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prevádzať zmeny informácií na týchto stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok www.firstair.sk. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie prevádzanou akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.firstair.sk. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.firstair.sk.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prístup na stránky www.firstair.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť úplne či čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Sb, o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a užívať ich iba v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú tieto údaje získavané, a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme subjektu týchto údajov. Prevádzkovateľ ďalej využíva tieto údaje pre svoju vnútornú potrebu, hlavne pre vykonávanie analýz a vyhodnocovaní možných rizík, sledovanie kvality služieb a spokojnosti klientov.
Užívateľ s výšie uvedeným postupom prevádzkovateľa súhlasí.

Osobné údaje sú prevádzkovateľom zabezpečené podľa moderných bankových štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Akékoľvek klientske informácie sú chránené bankovým tajomstvom a súvisiacich povinností mlčanlivosti prevádzkovateľa.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tieto podmienky je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť. Podmienky užívania stránok sú účinné dňom ich zverejnenia.